Što sve moramo voditi kao udruga?

Početkom siječnja mnoge udruge prikupljaju godišnju članarinu. Za primljenu uplatu izdaju uplatnice (svaka čast blagajniku/ici koji/a ih potom mora sve zavesti u Knjigu blagajne!), ali nisam primijetila da itko od njih traži OIB osobe na koju glasi uplatnica. Naime, po Zakonu o udrugama (NN74/14) svaka udruga mora voditi popis članova koji obavezno sadrži podatke o:

  • osobnom imenu (nazivu)
  • osobnom identifikacijskom broju (OIB)
  • datumu rođenja
  • datumu pristupanja udruzi
  • kategoriji članstva
  • datumu prestanka članstva u udruzi

Stoga apeliramo na sve udruge koje još nisu sredile svoje popise članova da to učine u najkraćem mogućem roku, jer taj popis mora od 01.01.2015.dostupan na uvid vašim članovima i nadležnim tijelima.

Sukladno Zakonu, a ako bi se osiguralo transparentno poslovanje udruga, podaci poput Statuta, odgovornih osoba za zastupanje, kontakti, područja djelovanja, financijski izvještaji dostupni su javnosti putem 2 registra – Registar udruga i Registar neprofitnih organizacija – RNO.

Udruge, kao i druge neprofitne organizacije, imaju obavezu vodit različite poslove knjige, ovisno da li su upisane u RNO pod obveznike jednostavnog ili dvojnog knjigovodstva. U nastavku donosimo pregled knjiga i izvještaja koje svaki oblik mora imati ili predavati:

 

Opis Dvojno knjigovodstvo Jednostavno knjigovodstvo
Upis u RNO obavezno obavezno
Održavanje godišnjih skupština obavezno obavezno
Popis članova obavezno obavezno
Odluku o vođenju jednostavnog knjigovodstva i primjeni novčanog računovodstvenog načela n/p obavezno
Poslovne knjige Dnevnik

Glavna knjiga

Pomoćne knjige (knjige dugotrajne i kratkotrajne nefinancijske imovine, knjiga financijske imovine i obveza, knjiga blagajne, evidencija putnih naloga i korištenja službenih vozila, evidencija danih i primljenih jamstava i garancija, knjiga ulaznih računa, knjiga izlaznih računa i ostale pomoćne evidencije)

Knjiga blagajne

Knjiga primitaka i izdataka

Knjiga ulaznih računa

Knjiga izlaznih računa

Popis dugotrajne nefinancijske imovine

Financijski izvještaji Bilanca

Izvještaj o prihodima i rashodima

Skraćeni izvještaj o prihodima i rashodima

Bilješke

Financijski izvještaj o primicima i izdacima
Izvještaji donatorima Ovisno o sklopljenom ugovoru i uputama donatora Ovisno o sklopljenom ugovoru i uputama donatora
Izvještaj o potrošnji proračunskih sredstava Obavezno za dobivena sredstva iz javnih izvora Obavezno za dobivena sredstva iz javnih izvora
Popis imovine i obveza Obavezno na kraju svake godine

Sadrži odluku o popisu, popisne liste, izvještaj popisnog povjerenstva

Obavezno na kraju svake godine

Sadrži odluku o popisu, popisne liste, izvještaj popisnog povjerenstva

Izvješće organizatora volontiranja o obavljenim uslugama ili aktivnostima organizatora volontiranja Obavezno za udruge koje imaju volontere Obavezno za udruge koje imaju volontere
Upitnik o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola obavezno Nema obvezu
Financijski plan Obavezno donijeti na temelju plana rada do 31.12. za sljedeću godinu

Sadrži:

-plan prihoda i rashoda

-plan zaduživanja i obveza

-obrazloženje financijskog plana

Mora sukladno statutu donjeti financijski plan, ali nije propisan rok niti oblik
IP obrazac

Potvrda o isplaćenom primitku, dohotku, uplaćenom doprinosu, porezu na dohodak i prirezu

Dostavlja se zaposlenicima i vanjskim suradnicima ako je bilo isplata plaće ili honorara Dostavlja se zaposlenicima i vanjskim suradnicima ako je bilo isplata plaće ili honorara
Evidencija putnih naloga i korištenja službenih vozila Vodi se u slučaju da ima isplata putnih naloga, ili se koristi službeno vozilo Vodi se u slučaju da ima isplata putnih naloga, ili se koristi službeno vozilo
Prijava poreza na dobit U slučaju da udruga obavlja gospodarsku djelatnost i upisana je u sustav poreza na dobit Nema obvezu
PDV obrasci U slučaju da je udruga u sustavu PDV-a Nema, jer udruga koja vodi jednostavno knjigovodstvo ne može biti u sustavu PDV-a
JOPPD obrasci Za svaku isplatu fizičkim osobama, bilo da se radi o plaći, drugom dohotku, putnim nalozima, per diemima, loko vožji, regresima i sl. Za svaku isplatu fizičkim osobama, bilo da se radi o plaći, drugom dohotku, putnim nalozima, per diemima, loko vožji, regresima i sl.
Obveza revizije Udruge čiji su godišnji prihodi veći od 3.000.000 kn Nema obvezu
Evidencija svih ugovora Obavezno po Upitniku o samoprocjeni Nema obvezu
Plan nabave Obveza za organizacije kojima su osnivači javni naručitelji ili se financiraju više od 50% od strane javnih naručitelja (RH, JL(R)S, tijela javnog prava Obveza za organizacije kojima su osnivači javni naručitelji ili se financiraju više od 50% od strane javnih naručitelja (RH, JL(R)S, tijela javnog prava

S obzirom na poduži popis obaveznih evidencija i izvještaja, te propisane kazne za nevođenje istih, pozivamo sve predstavnike udruga (koji su i odgovorni za poslovanje udruge) da provjere sa kojim dokumentima raspolaži, te prionu poslu i usustave procedure upravljanja i kontrole poslovanja svoje udruge.

PODIJELI OBJAVU
PRETRAŽI

ZATRAŽITE PONUDU