Rad umirovljenika

Zakon o radu i Zakon o mirovinskom osiguranju ne ograničavaju mogućnost sklapanja ugovora o radu s umirovljenikom. Korisniku mirovine koji se zaposli ili započne sa obavljanjem djelatnosti temeljem koje postoji obveza uplate osiguranja, isplata mirovine se obustavlja.

Iznimke kada se umirovljeniku u radnom odnosu koji prima plaću mirovina ipak ne obustavlja:

  • korisniku starosne i prijevremene mirovine koji je ostvario starosnu mirovinu i nastavio raditi do polovice punog radnog vremena uz izmijenjeni ugovor o radu i koji je ostvario starosnu mirovinu i koji se tijekom korištenja prava zaposli do polovice punog radnog vremena te korisniku prijevremene starosne mirovine koji se tijekom korištenja prava zaposli do polovice punog radnog vremena
  • korisniku invalidske mirovine zbog profesionalne nesposobnosti za rad i 
  • korisniku invalidske mirovine zbog djelomičnog gubitka radne sposobnosti
  • korisniku koji obavlja sezonske poslove u poljoprivredi prema propisima o poticanju zapošljavanja i drugim propisima kojima je ovo pitanje uređeno na drugačiji način, odnosno kojima je izričito propisano da se ne obustavlja isplata mirovine
  • korisniku koji ostvaruje drugi dohodak, odnosno obavlja drugu djelatnost (npr. primici prema ugovoru o djelu, primici za rad u skupštinama i nadzornim odborima, sudskog tumača, konzultanta i sl.).

Osim toga i drugim korisnicima mirovine koji su upisani u registar poreznih obveznika po osnovi obavljanja:
– domaće radinosti i sporednog zanimanja,
– djelatnosti poljoprivrede i šumarstva,
– ostale samostalne djelatnosti
ne obustavlja se isplata mirovine za vrijeme obavljanja tih djelatnosti.

Korisnici starosne te prijevremene starosne mirovine

Korisnici mirovine (starosne, starosne temeljem dugogodišnjeg osiguranja te prijevremene starosne mirovine) mogu nastaviti raditi kod dosadašnjeg poslodavca do polovice punog radnog vremena (može i manje od polovice, ali ne više) ili se zaposliti kod novog poslodavca. Ukoliko umirovljenik, korisnik starosne mirovine, nastavlja raditi kod istog poslodavca, poslodavac može s tom osobom sklopiti anex ugovor o radu ili izmijenjeni ugovor o radu prema kojem će umirovljenik nastaviti raditi do polovice punog radnog vremena u kojem slučaju ne dolazi do prestanka o osiguranju.

Korisnik prijevremene mirovine koji namjerava raditi mora biti barem jedan dan odjavljen iz sustava osiguranja, a nakon što sklopi novi ugovor o radu s nepunim radnim vremenom, ponovno ga se prijavljuje u osiguranje. Korisnik prava na starosnu mirovinu, starosnu mirovinu za dugogodišnjeg osiguranika, odnosno prijevremenu starosnu mirovinu koji je navršio najmanje godinu dana staža osiguranja, može ostvariti pravo na ponovni izračun mirovine.

Korisnici invalidske mirovine

Korisniku invalidske mirovine zbog opće nesposobnosti za rad, odnosno potpunog gubitka radne sposobnosti koji se zaposli ili počne obavljati djelatnost na temelju koje postoji obveza na osiguranje isplata mirovine se obustavlja i podliježe obveznom kontrolnom pregledu.

Korisniku invalidske mirovine zbog profesionalne nesposobnosti za rad, odnosno djelomičnog gubitka radne sposobnosti koji se zaposli ili počne obavljati djelatnost na temelju koje postoji obveza na osiguranje isplata mirovine se ne obustavlja, ali se određuje nova svota mirovine koja se isplaćuje za vrijeme zaposlenja. U slučaju rada na poslovima na kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem navedenim se osobama taj staž neće računati s povećanim trajanjem osim izuzetka, a to su osobe s invaliditetom.

Hrvatski branitelj iz Domovinskog rata

Hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata, korisniku starosne mirovine i starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika, koji ostvari pravo na starosnu mirovinu ili starosnu mirovinu za dugogodišnjeg osiguranika prema Zakonu o mirovinskom osiguranju uz primjenu Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji te nastavi raditi do polovice punog radnog vremena uz izmijenjeni ugovor o radu, ili koji se tijekom korištenja prava zaposli do polovice punog radnog vremena, isplata mirovine se ne obustavlja niti se mirovina smanjuje. Hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata, korisniku invalidske mirovine zbog potpunog gubitka radne sposobnosti (opće nesposobnosti za rad), ostvarene prema Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ako se zaposli na manje od 3,5 sati dnevno, invalidska mirovina se ne obustavlja i ne podliježe kontrolnom pregledu, i to, ni nakon zaposlenja, ni nakon prestanka zaposlenja.

Nakon prestanka zaposlenja staž osiguranja ne uračunava se u mirovinski staž, niti mu se nakon prestanka zaposlenja mirovina ponovno određuje.

Korisniku starosne mirovine koji se tijekom korištenja mirovine zaposli do polovice punog radnog vremena – isplaćuje mu se puna mirovina (100%). Korisnik koji se zaposli s punim radnim vremenom – isplaćuje mu se 50% mirovine.

Umirovljenici mogu ostvariti i druge vrste dohotka – od imovine i imovinskih prava, od kapitala ili drugi dohodak. U slučajevima kada umirovljenik sklapa ugovore o djelu, ugovore o autorskom ili umjetničkom djelu temeljem kojih ostvaruje drugi dohodak, mirovina se ne obustavlja. Visina primitaka (honorara) koje umirovljenik ostvaruje nije ograničena. Na sve primitke po osnovi ugovora o djelu potrebno je obračunati i platiti doprinose i porez na dohodak, te se predaje JOPPD obrazac. Pritom je bitno da se radi o obavljanju poslova koji se ne obavljaju u prostorijama poslodavca niti sredstvima poslodavca.  

Za sva dodatna pitanja i pomoć ACT Konto team vam stoji na raspolaganju na info@act-konto.hr.

PODIJELI OBJAVU
PRETRAŽI

ZATRAŽITE PONUDU