Pripajanje jedne udruge drugoj

Kod pripajanja jedne udruge drugoj potrebno se voditi Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija i Zakonom o udrugama.

I jedan i drugi zakon šturo navode načine pripajanja, pa smo tako prilikom stvarnog pripajanja dviju većih organizacija bili prepušteni sami sebi i tumačenjima različitih službi.

Radi primjera: Zakon o udrugama govori da treba napraviti odluku o pripajanju i njezin sadržaj:

„Odluka o pripajanju sadrži nazive i sjedišta udruga, odredbe o prijenosu imovine udruge koja se pripaja (točan opis prava i obveza koje se prenose) i prava članova pripojene udruge.“

Dok Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija govori samo o rokovima predaje financijskih izvještaja, bez navođenja što i kako sa imovinom, obvezama udruge, zaposlenicima, volonterima i sl.:

„Kod statusne promjene pripajanja neprofitne organizacije koje se pripajaju postojećoj jedinici sastavljaju financijske izvještaje za poslovnu godinu s datumom koji prethodi datumu pripajanja. Postojeća jedinica konsolidira izvještaje pripojenih jedinica i evidentira promjene u svojim računovodstvenim knjigama.“

Isto tako u Zakonu se navodi da se financijski izvještaji moraju predati u roku od 60 dana od dana pripajanja za organizaciju koja se pripaja.

Odluka o pripajanju

Bez odluke o pripajanju nismo mogli pokrenuti postupak u uredu državne uprave, a odluka sadržava podatke o imovini i obvezama organizacije. Od trenutka odluke, pa do pravomoćnosti rješenje prošlo je mjesec dana – projekti udruge su bili aktivni, ljudi zaposleni, stvarali su se troškovi i financijska slika organizacije se promijenila pa smo radili i novu odluku o prijenosu imovine i obveza. Kad je odluka bila pravomoćna onda smo odjavljivali radnike sa stare udruge i prijavljivali na novu, te obavještavali sve dobavljače, kupce, partnere, volontere i posebno donatore o preuzimanju potraživanja i obveze od strane nove udruge.

Datum pripajanja nam je bio veoma važan zbog prijave/odjave radnika na novu organizaciju, jer po zakonu vi morate prijaviti radnika najkasnije dan ranije (tj. prije početka radnog odnosa), tako da smo mi već morali sa 31.08. napraviti odjave radnika sa stare udruge-a i prijaviti na novu udrugu. Moramo pohvaliti zaposlenici u Uredu državne uprave koje su nam sa rješenjem stvarno išle na ruku i uvažile našu zamolbu da zbog lakšeg prijenosa zaposlenih i pravdanja projektnih troškova pripajanje bude zadnji dan u mjesecu.

Problemi vezani uz predaju financijskog izvještaja

Drugi problem sa kojim smo se susreli je predaja financijskog izvještaja FINA-i. Naime oni u sustavu nisu imali mogućnost prihvaćanja godišnjeg financijskog izvještaja koji nije vezan uz godinu. Prvotno su nas odbili i rekli da predamo izvještaj u veljači 2017. Kad smo bili uporni i objasnili im da taj izvještaj po Zakonu moramo predati do 31.10. (60 dana od pripajanja), onda su se potrudili i dobili odobrenje od Zagreba za prihvaćanje našeg izvještaja van obračunskog razdoblja.

Financijski izvještaj radi organizacija koja se gasi, te se u početno stanje nove organizacije prebacuje završno stanje stare organizacije.

Ostale sitnice na koje skrećemo pozornost prilikom pripajanja

Stvari na koje možda još treba skrenuti pozornost, a da mi nismo razmišljali:

  • Dolaze sve nove inventarne naljepnice na inventar koji se prenosi
  • Kod prijenosa telefonskih brojeva morali smo plaćati penale i naknade za prijenos (iako nismo ukidali pretplatu, nego prenosili na novu organizaciju jer stara više ne postoji)
  • Dobro pročitati ugovore od donatora što se dešava prilikom pripajanja, jer smo izgubili određena financijska sredstva zbog nemogućnosti financiranja 2 projekta od istog ugovornog tijela
  • Nabildati se sa strpljenjem kod banaka za zatvaranje računa, prijenosa novaca, ukidanja kartica, potpisivanje 500 dokumenata kako predstavnika stare organizacije tako i predstavnika nove organizacije (ista stvar s potpisima se nam desila i kod telekomunikacijskih operatera)
  • Prilikom pripajanja – nova organizacija preuzima sve obveze prema zaposlenicima od stare organizacije. Na primjer ako ljudi imaju ugovor na neodređeno vrijeme, 10.000 kn bruto plaću i 25 dana godišnjeg odmora u staroj organizacija, tada taj ugovor preuzima i nova organizacije, pa tek kasnije može prilagoditi prava aneksom (ako je potrebno)
  • S obzirom da nam je stara organizacija bila vlasnik/osnivač nekoliko poduzeća trebali smo promijeniti vlasnika tih organizacija i na trgovačkom sudu. Bilo je potrebno ispunjavati zahtjeve za promjene u sudskom registru, raditi knjige poslovnih udjela, donijeti za svaku promjenu original kopiju rješenja iz registra udruga (ili ovjerenu kopiju), platiti nekoliko stotina kuna i dobiti predstavnike nove organizacije i direktore poduzeća kod javnog bilježnika na potpisivanje opet hrpe dokumentacije

PODIJELI OBJAVU
PRETRAŽI

ZATRAŽITE PONUDU