Obračun autorskih naknada

Od 01.01.2024. godine promijenjena je porezna stopa sukladno izmjenama Zakona o porezu na dohodak. Primjenjuje se niža porezna stopa koju određuju Jedinice lokalne samouprave u rasponu od 15% do 23,6%.


OBRAČUN AUTORSKOG HONORARA (paušalni izdatak 30%)

Autorska djela su originalna intelektualna tvorevina iz područja književnosti, znanstvenosti te umjetnosti, u skladu s čl 5. Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima.
Autorima za takva djela kod obračuna poreza na drugi dohodak porezna osnovica umanjuje za 30% paušalnih izdataka.

Primjer obračuna autorskog honorara – autora iz Varaždina

Honorar se isplaćuje na račun autora i na dan isplate potrebno je podnijeti JOPPD obrazac Poreznoj upravi.

OBRAČUN UMJETNIČKOG HONORARA (paušalni izdatak 55%)

Osobe koje obavljaju umjetničku ili kulturnu djelatnost, pri čemu su obavezni imati potvrdu neke nadležne strukovne umjetničke udruge ili ovlaštene agencije da se radi o umjetničkom djelu, dodatno im se priznaje neoporezivi iznos u visini od 25% primitaka ostvarenih od autorskog honorara za umjetničko djelo. Podatke o strukovnim umjetničkim udrugama daje nadležno Ministarstvo za kulturu.

Primjer obračuna umjetničkog honorara – autora iz Varaždina

Honorar se isplaćuje na račun autora i na dan isplate potrebno je podnijeti JOPPD obrazac Poreznoj upravi.

OBRAČUN AUTORSKOG HONORARA UMJETNIKA KOJEM SE DOPRINOSI PLAĆAJU IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA

Umjetnici koji ostvaruju prava u  skladu s Pravilnikom o načinu i uvjetima za priznavanje prava samostalnih umjetnika na uplatu obveznih doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje iz sredstava proračuna Republike Hrvatske (Nar. nov. br. 91/15.). Umjetnici prilikom ugovaranja honorara trebaju dati isplatitelju na uvid dokaz da im se doprinosi plaćaju na teret Republike Hrvatske. U takvom slučaju isplatitelj nije obvezan obračunati doprinose nego samo porez na dohodak i prirez.

Primjer obračuna autorskog honorara – samostalni umjetnik – autora iz Varaždina

Honorar se isplaćuje na račun autora i na dan isplate potrebno je podnijeti JOPPD obrazac Poreznoj upravi.

OBRAČUN AUTORSKOG HONORARA AUTORU KOJI JE U SUSTAVU PDV-A

Autori koji ostvaruju primitke po osnovi honorara od obavljanja autorskog djela mogu postati obveznici PDV-a: 

• po sili zakona

• dobrovoljno

Kao obveznici PDV-a moraju voditi propisane evidencije, podnositi PDV obrazac Poreznoj upravi te izdavati račune. Uz potpisani autorski ugovor, autor je obvezan ispostaviti naručitelju račun za uslugu, odnosno autorski honorar, uvećan za PDV od 25 %. Račun mora sadržavati sve elemente računa propisane Zakonom o porezu na dodanu vrijednost.

Primjer obračuna honorara umjetnika koji je obveznik PDV-a – autora iz Varaždina

Obračun PDV-a
1) Osnovica za PDV – 1200€
2) PDV 25% – 300€
3) Ukupno honorar sa PDV-om – 1500,00 €

Isplatitelj honorara obvezan je obračunati i slijedeće doprinose:

1Bruto primitak1.200,00
2.Paušalni izdatak 55%660,00
3.Osnovica za obračun doprinosa (1.-2.)540,00
4.Doprinosi iz osnovice
• MIO I. stup – 7,5%  (540,00 x 7,5%)
• MIO II . stup – 2,5% (540,00 x 2,5%)
Ukupno:
40,50
13,50
54,00
5.Osnovica za oporezivanje / dohodak (3.-4.)
(540,00 – 54,00)
486,00
6.Porez na dohodak Grad Varaždin 22%
(5. x 22% ) 486,00 x 22%
106,92
7.Iznos za isplatu (1.-4.-6.) (1.200,00-54,00-106,92)1.039,08
8.Doprinos za zdravstveno osiguranje 7,5%
(3. x 7,5%) 540,00 x 7,5%
40,50

Honorar se isplaćuje na račun autora i na dan isplate potrebno je podnijeti JOPPD obrazac Poreznoj upravi.

Tražite više informacija ili vam je potrebno pojašnjenje? Javite nam se i dogovorite sastanak.

PODIJELI OBJAVU
PRETRAŽI

ZATRAŽITE PONUDU