Obračun amortizacije za početnike

amortizacija

Dugotrajnom materijalnom i nematerijalnom imovinom, u smislu Zakona, smatraju se stvari i prava čiji je pojedinačni trošak nabave veći od 3.500,00 kuna i vijek trajanja dulji od godinu dana.

Amortizacija predstavlja postupno trošenje određene imovine, odnosno alokaciju nastalih troškova nabave na odgovarajuća obračunska razdoblja.

Koje su zakonski definirane stope amortizacije?

Postoje zakonski definirane stope amortizacije koje se mogu koristiti, kao na primjer:

  • amortizacija za uredsku opremu iznosi 25%
  • amortizacija za teretna vozila iznosi 25%
  • amortizacija za osobna vozila iznosi 20%
  • amortizacija za računalnu opremu iznosi 50%
  • amortizacija poslovnih zgrada iznosi 5%

Godišnji iznos amortizacije se izračunava tako da se nabavnu vrijednost množi sa stopom amortizacije.

Primjer: Nabavljeno je računalo u iznosu 10.000 kn. Stopa amortizacije je 50% godišnje. Za 2021. svota amortizacije će biti 5.000,00 kn, a za 2022. godinu svota amortizacije će isto biti 5.000,00 kn. 

Iznos od 5.000,00 kn dobivamo kada se nabavna vrijednost pomnoži sa stopom amortizacije, tj. 10.0000*50%.

Primjer obračuna amortizacije

Ima više metoda obračuna amortizacije, ali najčešće se koristi linearna metoda koju ćemo prikazati kroz primjer:

Nabavljena je uredska oprema u iznosu 8.000,00 kn + PDV. Oprema je nabavljena 31.12.2020. godine te je stopa amortizacije 25%. 

Uredska oprema
GodinaNabavna vrijednostStopa amortizacijeSvota amortizacijeKnjigovodstvena vrijednost
Iznos na računuDefinirano aktom ili zakonomNabavna vrijednost x stopa amortizacijeKnjigovodstvena vrijednost – svota amortizacije
20208.000,0025%0,008.000,00
20218.000,0025%2.000,006.000,00
20228.000,0025%2.000,004.000,00
20238.000,0025%2.000,002.000,00
20248.000,0025%2.000,000,00

Pravilo je da se amortizacija obračunava od sljedećeg mjeseca od kad je oprema nabavljena. U ovom slučaju amortizacija se ne obračunava za prosinac 2020., već će se izračunavati od 01.01.2021.

Nabavna vrijednost opreme je kroz sve godine ista, a knjigovodstvena vrijednost je ona koja se smanjuje kroz godine. Knjigovodstvena vrijednost bi trebala biti realna cijena opreme kroz godine korištenja. Na kraju, kada se oprema amortizira, knjigovodstvena vrijednost mora biti 0,00 kn. To ne znači da je i tržišna vrijednost 0,00 kn, pa ako će se navedena oprema prodavati potrebno je istražiti tržište i prodati po aktualnim tržišnim cijenama.

Imate li pitanja u vezi amortizavcije? Javite nam se!

PODIJELI OBJAVU
PRETRAŽI

ZATRAŽITE PONUDU