Prestanak društva po skraćenom postupku – likvidacija

likvidacija-drustva

Likvidacija se definira kao obvezni postupak putem kojega dolazi do prestanka trgovačkog društva, odnosno kao redoviti postupak razrješenja odnosa u društvu i prema trećima.

Prestanak društva može nastupiti: 

 • odlukom skupštine
 • pripajanje društva drugome društvu i spajanje s drugim društvom (statusne promjene) 
 • stečajom
 • brisanjem društva iz sudskog registra po službenoj dužnosti 
 • ukidanjem društva
 • drugi razlozi.

Prema Zakonu o trgovačkim društvima, društvo može prestati po skraćenom postupku bez likvidacije ako svi njegovi članovi suglasno donesu odluku o takvom prestanku društva.

Odluka o prestanku društva po skraćenom postupku bez likvidacije

Takva Odluka o prestanku društva mora sadržavati sljedeće podatke:

 • naziv tvrtke, sjedište, osobni identifikacijski broj (u nastavku: OIB) i matični broj subjekta društva koje prestaje
 • naveden ukupni broj članova društva, imena i prezimena, prebivališta i OIB svakog člana društva (odnosno tvrtke i sjedišta, ako je član društva pravna osoba) te
 • plan raspodjele imovine društva.

Svi članovi društva dužni su dati i izjavu:

 • da društvo nema nepodmirenih obveza prema radnicima i bivšim radnicima društva niti drugih nepodmirenih obveza po osnovi radnog odnosa radnika i bivših radnika
 • da društvo nema spornih ni nespornih, dospjelih ni nedospjelih obveza prema drugim vjerovnicima te
 • da se svaki član obvezuje podmiriti, solidarno sa svim ostalim članovima društva, sve preostale obveze društva, pokaže li se naknadno da one postoje.

Odluka o prestanku društva i izjava članova društva donose se u obliku javnobilježničkog akta ili privatne isprave koju potvrđuje javni bilježnik.

Prijava sudu

Prestanak društva po skraćenom postupku bez likvidacije prijavljuje se registarskom sudu, a uz prijavu se prilaže odluka o prestanku društva, izjava svih članova društva da društvo nema nepodmirenih obveza te da se svaki član obvezuje podmiriti obveze ako se naknadno utvrdi da one postoje i potvrda da društvo nema nepodmireni dospjeli dug po osnovi javnih davanja. 

Obaveze članova i predaja financijskih izvještaja

Nakon brisanja društva iz sudskog registra za obveze društva koje je prestalo u skraćenom postupku bez likvidacije, odgovaraju članovi društva solidarno cijelom svojom imovinom u roku od dvije godine od brisanja društva.

Društvo koje prestaje po skraćenom postupku bez likvidacije, treba za razdoblje od prvog dana poslovne godine (od 1.1.) do dana upisa prestanka društva u sudskom registru, sastaviti:

 • Godišnji financijski izvještaj – obrazac GFI-POD (vrsta izvještaja 10, svrha predaje 3) i predati Fini, te
 • Prijavu poreza na dobit – obrazac PD i predati ga Poreznoj upravi
 • obračunati turističku članarinu, spomeničku rentu, HGK ako je obveznik
 • obračunati i predati PDV obrazac za posljednje razdoblje
 • čuvati poslovne knjige trajno /11 godina ili ih predati na čuvanje Hrvatskoj gospodarskoj komori.

Potrebno vam je više informacija? Kontaktirajte nas s povjerenjem.

PODIJELI OBJAVU
PRETRAŽI

ZATRAŽITE PONUDU