Kada se obavlja inventura i što se popisuje?

Stručnjaci odgovaraju.

DATUM: 28.01.2018.

Sve udruge moraju obavljati popis dugotrajne imovine i obveza, neovisno o tome da li vode jednostavno ili dvojno knjigovodstvo. Neprofitne organizacije su obveze provesti inventuru jednom godišnje. Inventurom popisuju svu imovinu i obveze.

Udruge koje vode jednostavno knjigovodstvo obavljaju samo popis dugotrajne nefinancijske imovine. Stanje na inventuri uspoređuju s popisom dugotrajne imovine koji moraju obvezno voditi.

Inventura imovine i obveza

Udruge su dužne najmanje jednom i to na kraju svake poslovne godine popisati imovinu i obveze sa stanjem na datum bilance radi usklađenja knjigovodstvenog sa stvarnim stanjem. Bilanca se sastavlja na datum 31. prosinac, te je s tim datumom potrebno provesti i popis dugotrajne imovine.

Udruga je obvezna i na početku poslovanja provesti inventuru. Neprofitna organizacija mora popisati imovinu i obveze u slučajevima statusnih promjena  poput spajanja, pripajanja, podjele, otvaranja stečajnog postupka ili pokretanja postupka likvidacije.

Što se sve popisuje

Popisuju se sva imovina i obveze.

Imovinu čini:

 • neproizvedena dugotrajna imovina (npr. zemljišta, rudna bogatstva, patenti, licence, koncesije),
 • proizvedena dugotrajna imovina (npr. stambeni, građevinski i poslovni objekti, uredska, komunikacijska i računalna oprema, namještaj, medicinska, sportska i glazbena oprema, prijevozna sredstva, umjetnička djela),
 • plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti,
 • sitan inventar (sitan inventar se popisuje na posebnim popisnim listama),
 • nefinancijska imovina u pripremi (npr. građevinski objekti u pripremi, prijevozna sredstva u pripremi),
 • proizvedena kratkotrajna imovina (robne zalihe, zalihe materijala za proizvodnju, roba za daljnju prodaju, ostale zalihe i gotovi proizvodi),
 • novac u banci i blagajni (kunski i devizni),
 • depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od radnika i ostala potraživanja za poreze,
 • potraživanja za dane zajmove,
 • čekovi, mjenice, ostali vrijednosni papiri,
 • dionice i udjeli u glavnici,
 • potraživanja za prihode (npr. od kupaca, za članarine, za kamate, od pozitivnih tečajnih razlika, od zakupa i iznajmljivanja imovine).

Obveze čine:

 • obveze za radnike (npr. obveze za plaće, za doprinose, službena putovanja),
 • naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima udruge,
 • naknade volonterima,
 • obveze prema dobavljačima,
 • obveze za financijske rashode (npr. kamate, PDV, kazne, predujmove, depozite) ,
 • obveze za vrijednosne papire (mjenice, kredite, zajmove).

Imovina koja se ne koristi

Imovinu koju ne koristi udruga može donirati, uz obavezan Ugovor o donaciji i Potvrdu o primitku donacije.

Dugotrajnu imovinu i sitni inventar koji više ne koristi zbog dotrajalosti, zastarjelosti ili uništenja više sile udruga može rashodovati. U tom slučaju zakonski predstavnik sastavlja odluku o rashodovanju dugotrajne imovine i/ili sitnog inventara.

Odluka o otpisu nije temelj knjigovodstvu za isknjiženje imovine iz poslovnih knjiga.

Imovinu koju udruga želi rashodovati potrebno je dati na zbrinjavanje društvu koje obavlja djelatnost skupljanja otpada. Ovlašteni sakupljač otpada izdati će Potvrdu o primljenom otpadu. Potvrda treba sadržavati specifikaciju imovine po količini i vrsti kako bi se osigurao dokaz da je imovina predana na uništenje. Također, ova potvrda je temelj knjigovodstvu za isknjiženje imovine iz poslovnih knjiga.

Popis imovine i obaveza vodi Povjerenstvo ili neutralna osoba, a više o proceduri i odluci o popisanim razlikama potražite na linku.

PODIJELI OBJAVU
PRETRAŽI

ZATRAŽITE PONUDU