Jednostavno knjigovodstvo: obavezne knjige i evidencije

Udruga može voditi jednostavno knjigovodstvo ako tri godine po osnivanju te uzastopno ima godišnje prihode kao i vrijednost imovine ispod 30.526,25 €.

Nakon prve tri godine obaveznog dvojnog knjigovodstva, udruga može voditi jednostavno knjigovodstvo samo ako ispunjava dva uvjeta:

 1. prihodi manji od 30.526,25 € na godišnjoj razini i
 2. vrijednost imovine manja od 30.526,25 € na godišnjoj razini.

 

Udruga mora donijeti Odluku o ulasku u sustav jednostavnog knjigovodstava. Odluku donosi zakonski zastupnik te o tome obavještava Ministarstvo financija putem RNO-P obrazac.  Odluku da udruga od 1. siječnja prelazi na sustav vođenja jednostavnog knjigovodstva udruga mora donijeti do kraja veljače. Odluka je važeća sve dok udruga zadovoljava dva navedena uvjetna za prelazak na sustav jednostavnog knjigovodstva ili do opoziva. Ako imate mali opseg poslovanja, knjige možete voditi i sami.

Primjer: RNO-P obrazac

Obavezne poslovne knjige

Obvezne knjige jednostavnog knjigovodstva prema Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu:

 1. Knjiga primitaka i izdataka – dnevna evidencija poslovnih primitaka i izdataka, evidentira se nakon naplate (primici) ili isplate (izdaci). U knjigu se unose svi primici i izdaci bez obzira na vrstu plaćanja. Primljeni predujmovi, zajmovi i krediti smatraju se primicima, a dani predujmovi, zajmovi i krediti smatraju se izdacima i unose se u knjigu u trenutku plaćanja.

Knjiga sadrži sljedeće podatke:

 • redni broj,
 • datum primitka ili izdatka,
 • broj i naziv knjigovodstvene isprave na temelju koje se unosi podatak,
 • opis poslovne promijene,
 • iznos primitka,
 • iznos izdatka.

 

 1. Knjiga blagajne – dokument u kojemu se evidentiranju sve uplate i isplate gotova novca. Svaka uplata i isplata mora biti popraćena odgovarajućom uplatnicom ili isplatnicom. Uplatnice i isplatnice se kronoloških unose u knjigu blagajne. Knjiga se obično vodi na mjesečnoj bazi, ali dopušteno je voditi ju i za drugačija razdoblja. Udruga koja vodi knjigu blagajne mora obavezno donijeti odluku o blagajničkom maksimumu. Blagajnički maksimum je količina novca koji udruga može zadržati preko noći. Udruga na kraju dana mora položiti na žiro račun sav novac iznad blagajničkoga maksimuma. Ako udruga ne barata gotovinom nije obvezna voditi knjigu blagajne.

 

 1. Knjiga ulaznih računa – kronološki se upisuju svi ulazni (primljeni računi) od dobavljača unutar jedne poslovne godine, bez obzira na vrstu plaćanja.

 

 1. Knjiga izlaznih računa – kronološki se upisuju svi računi koje je udruga izdala, bez obzira na vrstu plaćanja.

 

 1. Popis dugotrajne nefinancijske imovine – to je imovina čiji je vijek upotrebe dulji od godinu dana i vrijednosti veća od 665,00 €.

 

Popis sadrži podatke o dugotrajnoj imovini:

 • redni broj,
 • vrsta dugotrajne imovine s osnovnim identifikacijskim obilježjem (naziv, marka i sl.),
 • datum i broj dokumenta po kojem je imovina nabavljena,
 • nabavna vrijednosti,
 • datum i opis otuđenja (prodaja, donacija, uništenja).

Zaključivanje i čuvanje knjiga

Poslovne knjige uz minimalan propisan sadržaj, uključuju i opće podatke o udruzi: naziv, adresu, OIB, RNO broj i šifru djelatnosti. Na kraju poslovne godine zaključuju se sve poslovne knjige osim popisa dugotrajne nefinancijske imovine.

Knjiga primitaka i izdataka se čuva najmanje jedanaest godina, a knjiga blagajne, uzlaznih i izlaznih računa i popis dugotrajne nefinancijske imovine najmanje sedam godina. Rokovi čuvanja poslovnih knjiga počinju teći istekom godine na koju se odnose.

Godišnji financijski izvještaj

Udruge u sustavu jednostavnog knjigovodstava predaju godišnji izvještaj o primicima i izdacima na G-PR-IZ-NPF obrazac koji se skida na FINA stranicama.  Izvještaj se predaje u FINA-u u roku 60 dana od završetka poslovne godine.

 

Primjer: G-PR-IZ-NPF obrazac

Udruge koje u poslovnoj godini nisu imale poslovnih događanja, niti u poslovnim knjigama iskazane podatke o imovini i obavezama moraju predati Izjavu o neaktivnosti.

Neprofitna organizacija ne može predati izvještaje ako nema RNO broj.

Kontaktirajte nas za više informacija!

PODIJELI OBJAVU
PRETRAŽI

ZATRAŽITE PONUDU