Javna nabava – općenito

Javna nabava čini značajan dio novaca poreznih obveznika, a učinkovito provođenje postupaka jamči zaštitu javnih interesa nasuprot korupciji i lokalnom protekcionizmu.

DATUM: 09.03.2018.

Javna nabava (eng. public procurement) je termin koji se odnosi na nabavu roba, radova i usluga od strane javnih i sektorskih naručitelja na način koji omogućuje ekonomično i svrhovito trošenje javnih sredstava. Prema statističkom izvješću o javnoj nabavi u Republici Hrvatskoj koje je objavilo Ministarstvo gospodarstva, udio ukupne vrijednosti javne nabave u BDP-u za 2016. iznosi 13,6%.

Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16, dalje Zakon) uređuje pravila i postupke javne nabave te uključuje odredbe iz EU Direktiva (2014/24/EU i 2004/25/EU). Zakon detaljno uređuje objavu poziva na nadmetanje, zaprimanje ponuda, otvaranje, pregled i ocjenu ponuda, odluku o odabiru, sklapanje ugovora/sporazuma te izvršenje ugovora.

Elektronički oglasnik javne nabave RH je usluga Narodnih novina koja elektroničkim sredstvima komunikacije omogućava naručiteljima objavu dokumentacije o nabavi i njezin pregled  svim zainteresiranim subjektima.

Temeljna načela i obveznici

Temeljna načela javne nabave su: načelo slobode kretanja robe, načelo slobode poslovnog nastana, načelo slobode pružanja usluga, načelo transparentnosti, načelo tržišnog natjecanja, načelo jednakog tretmana i načelo zabrane diskriminacije.

Obveznici primjene Zakona:

Javni naručitelji:

 • Državna tijela RH,
 • JL(R)S,
 • Tijela javnog prava – imaju pravnu osobnost, osnovana su u svrhu zadovoljavanja potreba u općem interesu, u iznosu > 50% financira ih javni Naručitelj ili su podložna upravljačkom nadzoru javnog Naručitelja.

Sektorski naručitelji:

 • Javni Naručitelji koji obavljaju jednu od sektorskih djelatnosti,
 • Trgovačka društva u kojima javni Naručitelj ima prevladavajući utjecaj na temelju svog vlasništva, financijskog udjela i sl.,
 • Drugi subjekti koji obavljaju sektorsku djelatnost na temelju prava koja im je dodijelilo nadležno tijelo.

Pragovi za primjenu Zakona:

 • Nabava robe i usluga procijenjene vrijednosti > 200.000 kuna
 • Nabava radova procijenjene vrijednosti > 500.000 kuna

Nabava male vrijednosti je nabava jednaka ili veća od gore spomenutih pragova, a manja od vrijednosti pragova koje Europska komisija na temelju ovlasti iz EU direktiva donosi početkom kalendarske godine (tzv. nabava velike vrijednosti).

Jednostavna nabava je nabava do vrijednosti gore spomenutih pragova. Pravila takve nabave uređuje naručitelj internim/općim aktom uzimajući u obzir načela javne nabave.

Postupci javne nabave

Prema Zakonu postoji nekoliko postupaka javne nabave:

 • Otvoreni postupak
 • Ograničeni postupak
 • Natjecateljski postupak uz pregovore
 • Natjecateljski dijalog
 • Partnerstvo za inovacije (koristi naručitelj koji ima potrebu za razvojem inovativnog proizvoda/usluge/radova i naknadnom kupnjom istog, koje nije moguće nabaviti na tržištu)
 • Pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje

Kriterij odabira ponude u postupcima javne nabave je ekonomski najpovoljnija ponuda koja najčešće obuhvaća najbolji omjer cijene i kvalitete gdje relativni ponder cijene ne smije biti veći od 90%.
Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi (eng. European Single Procurement Document) je osobna izjava ponuditelja koja predstavlja preliminarni dokaz kojim se zamjenjuju potvrde izdane od tijela javne vlasti. Cilj ESPD obrasca je smanjenje administrativnog opterećenja.

Kako bismo osigurali racionalno i učinkovito trošenje proračunskih sredstava, te dugoročno spriječili korupciju, osigurali pravnu sigurnost, unaprijedili upravljanje javnim financijama, stvorili pozitivni utjecaj na gospodarstvo i okoliš te povećali društvene koristi, nužno je pridržavati se Zakona o javnoj nabavi i Direktiva EU.

PODIJELI OBJAVU
PRETRAŽI

ZATRAŽITE PONUDU