Financijski plan udruga za 2024. godinu

Sve udruge, obveznice vođenja dvojnog knjigovodstva moraju do kraja 2023. godine izraditi i usvojiti financijski plan za 2024. godinu. Financijski plan priprema zakonski zastupnik, a usvaja ga skupština ili drugo najviše tijelo upravljanja sukladno statutu. Kako bi se financijski plan izradio mora postojati godišnji program rada, na temelju kojega se rade izračuni.

Sam financijski plan se sastoji od:

  • plana prihoda i rashoda
  • plana zaduživanja i otplata
  • obrazloženje financijskog plana

Uvođenjem eura propisano je da se financijski planovi za 2024. godinu donose i objavljuju u eurima.

Kod plana prihoda i rashoda potrebno je voditi brigu da se isti radi bar na razini skupina iz računskog plana. Isto tako s računovodstvene strane potrebno je pripaziti na sljedeće:

  • recipročni prihodi (računi za isporučenu robu ili uslugu) priznaju se u izvještajno razdoblje na koje se odnose bez obzira kada su naplaćeni
  • nerecipročni prihodi (donacije, članarine i sl.) priznaju se u izvještajno razdoblju na koje se odnose ukoliko su naplaćeni (npr. plaćeni na žiroračun udruge) najkasnije do trenutka predaje financijskog izvještaja
  • donacije koje su sjele na račun za projekte koji će se tek početi provoditi, priznaju se u bilanci kao odgođeni prihodi, te se priznaju u prihode izvještajnog razdoblja razmjerno nastalim projektnim troškovima
  • rashodi se priznaju u izvještajno razdoblje na koje se odnose neovisno kada su naplaćeni
  • troškovi nabave dugotrajne imovine priznaju se u izvještajno razdoblje kroz amortizaciju, a ako je imovina financirana iz donacije tada se u prihode tekuće godine priznaje jednak iznos kao što je i obračunata amortizacija za tu imovinu 

Plan zaduživanja i otplata sadrži visinu dugoročnih zaduživanja ili potraživanja kroz kredite ili vrijednosne papire. Plan zaduživanja i otplata mora sadržavati i najviši iznos do kojeg se udruga može kratkoročno zadužiti ili dati zajmove.

Obrazloženje financijsko plana se obavezno sastoji od:

  • obrazloženje skupina prihoda i rashoda
  • obrazloženja programa, aktivnosti i projekata koji se planiraju provoditi u godini za koju se donosi financijski plan

Za pomoć kod izrade planova možete nas kontaktirati na mail info@act-konto.hr

PODIJELI OBJAVU
PRETRAŽI

ZATRAŽITE PONUDU