Obavezni sadržaj računa

Svaki porezni obveznik dužan je izdati račun za isporuke dobara i usluga koje je obavio i za primljene predujmove prije završetka obavljanja usluge (Izvor: Zakon o  porezu na dodanu vrijednost, čl. 78., st.1.). Sadržaj računa propisan je Općim poreznim zakonom, Zakonom o porezu na dodanu vrijednost, Pravilnikom o porezu na dohodak i Zakonom o fiskalizaciji […]

Rad umirovljenika

Zakon o radu i Zakon o mirovinskom osiguranju ne ograničavaju mogućnost sklapanja ugovora o radu s umirovljenikom. Korisniku mirovine koji se zaposli ili započne sa obavljanjem djelatnosti temeljem koje postoji obveza uplate osiguranja, isplata mirovine se obustavlja. Iznimke kada se umirovljeniku u radnom odnosu koji prima plaću mirovina ipak ne obustavlja: korisniku starosne i prijevremene […]

Obračun plaće umirovljenika

Od 01.01.2019. Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju (NN 115/18) je proširen krug umirovljenika koji mogu biti u radnom odnosu uz istovremeno primanje mirovine. Poslodavac s umirovljenikom sklapa Ugovor na nepuno radno vrijeme, maksimalno 4 sata dnevno, odnosno 20 sati tjedno. Izuzetak su korisnici invalidske mirovine i korisnici starosne mirovine ostvarene prema […]

Bolovanje na teret HZZO-a

Postoje različite vrste bolovanje, pa tako su i refundacije tih bolovanja isto različite. Neke odmah terete HZZO, dok druge prvih 42. kalendarskih dana isplaćuje poslodavac (ili 7 dana ako se radi o invalidu rada), a nakon toga ima pravo na refundaciju od HZZO-a. Radnik je dužan poslodavcu u roku od 3 dana od oboljenja dostaviti […]